Когато става въпрос за електромагнитна радиация (ЕМР), по – често говорим за нивата на облъчване у дома. И все пак почти 50% от времето, през което сме будни преминава на работното място. Средностатистическият човек прекарва приблизително 1/3 от денонощието на работа. А някои дори и повече. В рамките на живота, това се равнява на около 90, 000 часа. Много време нали!?

Логично да се замислим до каква степен електромагнитното облъчване засяга и тази част от живота ни. Както можете да предположите източниците на нейонизиращи електромагнитни полета (ЕМП) на работното място са много. Има професии, при които служителите са в пряк контакт и с йонизираща радиация. В следващите редове ще обсъдим какви са здравните рискове от излагането на йонизиращо лъчение и какви са предпазните мерки, които се вземат за защита от радиацията. Ще обърнем внимание и на обстоятелствата, при които работниците са под въздействие на силни нейонизиращи ЕМП и как това се отразява на здравето им.

Разлика между йонизираща и нейонизиращата радиация

Радиацията е излъчването на енергия от даден източник или тяло под формата на електромагнитни вълни или субатомни частици. Тази енергия притежава способността да преминава през материята и да прониква в нея. Навлизайки в приемника, тя може да повлияе върху атомната структура и да предизвика клетъчни изменения. Всички електромагнитни вълни се групират в електромагнитен спектър, който показва честотата на трептене на дадена вълна. В зависимост от енергийния заряд който носи, радиацията се дели на нейонизираща и йонизираща.

Нейонизиращата радиация се характеризира с нисък енергиен заряд и голяма дължина на вълната. Тя не притежава силата да предизвика атомни изменения. Наричано още нискочестотно, този вид облъчване включва радио вълни, микро вълни, видима светлина и инфрачервена светлина. Въпреки че не предизвиква атомно йонизиране, нейонизиращата радиация може да провокира развитието на сериозни здравословни проблеми. Подробна информация за източниците на нискочестотна ЕМР, нейното въздействие върху здравето и начините за ограничаването ѝ можете да намерите на нашия сайт.

Йонизираща радиация

Йонизиращата радиация, както подсказва названието ѝ, е вид енергийно облъчване, което притежава достатъчен електромагнитен заряд, за да провокира атомна йонизация. Казано по друг начин, когато влезе в контакт с дадено тяло, този вид радиация успява да премахне електрон от атомната структура. Йонизиращата радиация обхваща онази част на електромагнитния спектър, която се отличава с висока честота на вълните и голям енергиен заряд. Това са:

 • Рентгенови лъчи
 • Гама лъчи
 • Високочестотни UV лъчи

Източници на йонизираща радиация

Всички ежедневно сме изложени на естествени източници на радиация. Всъщност, голяма част от средната годишна доза радиация, която хората получават е в резултат именно на естествени източници. Освен това, степента на естествена радиация може да варира в зависимост от географския район. Тя идва от водата, почвата и въздуха. В допълнение, постоянно сме изложени на космическа радиация. Всички тези източници образуват т.нар. фонова радиация. В същото време има и много изкуствени източници на радиация, създадени от хората:

 • Ядрена енергия
 • Рентгенови апарати
 • СТ скенери
 • Скенери за багаж
 • Устройства за измерване и изследвания, използвани в индустриални условия

Излагане на йонизираща радиация

Радиационното излагане се дели на вътрешно и външно, в зависимост от начина, по който радиацията е проникнала в организма.

Вътрешно излагане

То настъпва когато радиоактивен материал, или радионуклид, бъде погълнат, вдишан или проникне в кръвния поток, например през отворена рана или посредством инжектиране). С елиминирането на радионуклида от тялото се прекратява и радиационното излагане. Този тип радиационно излагане е присъщ за миньори и раково болни, които претърпяват вътрешна радиотерапия.

Външно излагане

Един от начините за външно излагане на йонизираща радиация е ако радиоактивен материал от въздуха попадне върху кожата или облеклото. Това може да бъде прах, аерозол или течност. Премахването на дрехата и измиването на засегнатия участък от кожата често може да бъде достатъчно за отстраняване радиацията. Друг начин на външно излагане е облъчването от медицинско оборудване, например при рентген. Този тип облъчване обикновено е в допустими стойности и не причинява здравословни проблеми. Освен това радиацията може да бъде екранирана. Външното облъчване се преустановява тогава, когато човек излезе от радиационното поле на машината.

Въздействие на йонизиращото лъчение върху здравето

Атомното йонизиране предизвиква вътреклетъчни изменения и нарушава молекулярните връзки. При живите организми, това може да причини сериозно увреждане на клетките и генетичния материал, който те пренасят. Дори най – малко нарушение на клетъчния баланс може да компрометира възстановителните механизми на клетките и да увреди клетъчната ДНК. За да се предпази от устойчиви изменения и увреждане, организмът разполага със защитни механизми, които елиминират повредените клетки. Въпреки това понякога повредени клетки успяват да избегнат този процес. Когато това се случи, тези клетки мутират. Когато се размножават, мутиралите клетки предизвикват здравословни проблеми. Така излагането на йонизираща радиация над допустимите дози може да доведе до:

 • Вътреклетъчни ДНК изменения
 • Генни мутации
 • Различни видове рак
 • Радиационно изгаряне
 • Оплешивяване
 • Остър радиационен синдром и др.

Именно поради тази причина навсякъде, където има риск от радиационно облъчване се спазват строги мерки за безопасност.

Радиационно облъчване по време на работа

Световната здравна организация е разработила специални протоколи с насоки, предназначени да предпазят служителите от радиационно облъчване по време на работа. Освен това всяка страна, както и всяка фирма или организация, която работи с радиоактивни източници може да назначи допълнителни мерки за сигурност. Повечето работни места, на които има радиационно йонизиращо облъчване имат отдел или специалист по радиационна безопасност. Той следи за спазване на мерките за безопасност и информира персонала за мерките и ограниченията по време на работа.

Освен йонизиращата радиация, на работното място сме постоянно изложени и на нискочестотно облъчване. Както вече споменахме, някои хора са много по – засегнати от йонизиращата и нейонизиращата радиация и ефекта им върху здравето. В следващата статия ще поговорим по – подробно за професиите, които са изложени на високи дози радиационно облъчване. Освен това ще разгледаме и различните средства, които се използват за предпазване от радиацията. Следете блога ни за продължението!

Източници

Lope V, Pérez-Gómez B, Aragonés N, López-Abente G, Gustavsson P, Floderus B, Dosemeci M, Silva A, Pollán M. Occupational exposure to ionizing radiation and electromagnetic fields in relation to the risk of thyroid cancer in Sweden. Scand J Work Environ Health. 2006 Aug;32(4):276-84. doi: 10.5271/sjweh.1011. PMID: 16932825.

Who.int. 2022. Ionizing radiation, health effects and protective measures. [online] Available at: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/ionizing-radiation-health-effects-and-protective-measures

Lewis, R., 2016. Radon in the Workplace. Health Physics, 111(4), pp.374-380.

Bolbol SA, Zaitoun MF, Abou El-Magd SA, Mohammed NA. Healthcare Workers Exposure to Ionizing Radiation: Oxidative Stress and Antioxidant Response. Indian J Occup Environ Med. 2021;25(2):72-77. doi:10.4103/ijoem.IJOEM_198_20

Satta, G., Loi, M., Becker, N. et al. Occupational exposure to ionizing radiation and risk of lymphoma subtypes: results of the Epilymph European case-control study. Environ Health 19, 43 (2020). https://doi.org/10.1186/s12940-020-00596-9