Дезоксирибонуклеиновата киселина – ДНК, представлява високомолекулно органично съединение, което носи генетичната информация за създаването и растежа на организмите с клетъчна структура. Правилното репликиране на ДНК е съществено за цялостното състояние и здраве на човек. Всъщност, отдавна е известно, че сред главните причини за развитие на сериозни здравословни проблеми, включително карциноми стои ДНК увреждането. Причините за молекулни промени в структурата на тази нуклеинова киселина могат да бъдат индуцирани от вътрешни и външни фактори.

Както може би ви е известно, облъчването и радиацията са сериозни предпоставки за такива изменения. Именно затова през последните няколко десетилетия множество научни изследвания се фокусират върху ефекта от електромагнитната радиация върху околната среда и здравето на хората. С навлизането на 4G и 5G технологиите темата с мобилното облъчване става особено популярна и  предизвиква сериозни дебати както в научните среди, така и сред населението. За съжаление, все повече проучвания доказват опасността от прекомерното радиочестотно електромагнитно лъчение.

Същност на радиацията

Радиацията е процес, при който дадено тяло излъчва енергия под формата на вълни, които имат електромагнитен характер и притежават свойството да преминават през или да проникват в друго тяло, предизвиквайки структурни промени. Тези електромагнитни вълни могат да преминават през пространството, докато не бъдат абсорбирани от приемник. Понятието „електромагнитен спектър“ се отнася до честотата, с която различните електромагнитни вълни трептят за 1 секунда. Този спектър обхваща вълни с изключително ниски честоти/ ELF/ (като тези, излъчвани от електропроводите), изключително високочестотни вълни (като рентгеново и гама лъчение) и всички други видове вълни, намиращи се в спектъра между тях. Според вида облъчване, радиацията може да се раздели на йонизираща и нейонизираща.

Йонизираща радиация

Йонизиращата радиация се характеризира със свойството да предизвиква атомно йонизиране. Тоест, този вид лъчи притежават достатъчен енергиен заряд, за да премахнат електрон от структурата на атома. Това е тъй наречената високоенергийна радиация, която включва рентгенови лъчи, гама лъчи и високочестотно UV лъчение. Йонизиращото облъчване се свързва с вътреклетъчни ДНК изменения, генни мутации и предизвикване на онкологични заболявания. Поради тази причина са разработени специфични мерки за предпазване от високоенергийна радиация, особено за хора в непосредствен риск от облъчване (рентгенолози, медицински специалисти и други).

Нейонизираща радиация

Нейонизиращата радиация е вид ниско енергийно облъчване, което не притежава достатъчен заряд, за да йонизира атомите. Това е и една от основните предпоставки специалистите доскоро да смятаха, че този вид радиация не предизвиква здравословни проблеми. В този електромагнитен спектър влизат радиовълните, микровълните, видимата светлина, инфрачервената светлина. Въпреки че нейонизиращата радиация няма свойството да разрушава атомната структура, тя все пак може да въздейства върху движението на атомите и да предизвиква вибрации. По този начин вълните от ниския спектър биха могли да имат индиректен ефект върху молекулите на ДНК.

Радиочестотна (RF) радиация

Както вече споменахме, радиочестотната радиация е в ниския спектър на електромагнитното лъчение и обхваща радио и микровълните. RF е по-нискочестотна от видимата и инфрачервената светлина, но е по-високоенергийна от ELF радиацията. Мобилни устройства, клетъчни телефони, радио и телевизионни кули, радари, Wi-Fi, Bluetooth устройства, някои видове скенери, клетки на мобилни оператори и други изкуствено създадени радиочестотни предаватели представляват голяма част от източниците на нискоенергийна радиация. Примери за естествени източници на радиочестотни вълни са слънцето и светкавиците. В случай, че RF се акумулира в тялото в големи количества, тя може да произведе достатъчно топлина, за да предизвика изгаряния или увреждане на тъканите в тялото.

Какво представляват базовите станции на мобилните оператори

Понятието „базова станция“ съществува откакто има радио комуникации. Тези станции представляват съвкупност от уреди, които приемат и предават радиосигнали, с цел свързване на абонати, като част от централизирана система за обслужване.

В случая на мобилните оператори, крайните абонати са ползвателите на мобилни телефони. Зоната на мобилно покритие се определя от броя клетки, разположени в близост една до друга. Идеята на тази клетъчна мрежа е обхвата на всяка клетка да застъпва обхвата на тези около нея, за да няма зони без сигнал.

За да се осигури добро покритие клетките на мобилната мрежа се разполагат максимално високо. По този начин се предотвратява нарушаване на RF сигнала от физически пречки. Тъй като в населените места, особено в големите градове, потреблението нараства с всеки ден, се налага мобилните оператори да инсталират по-голям брой антени. Това означава повече радиочестотна електромагнитна радиация. Именно поради тази причина притесненията на потребителите, а и в научните среди – нараства. Вредите, които базовите станции на мобилните оператори нанасят върху здравето са все още в процес на изследване. Фактът, че много хора, живеещи в непосредствена близост до мобилни клетки се оплакват от  разнообразни физиологични неразположения (главоболие, замаяност, мускулна болка, умора) след инсталиране на антените е факт!

ДНК и генетичните увреждания

ДНК отговаря за съхранението и преноса на информацията, необходима за изграждане на всички клетки. Най-важните функции на дезоксирибонуклеинова киселина са да пренася и управлява наследствената информация. Гените са това, което ни придава специфични белези и обединява хората с биологична връзка. Молекулите на ДНК имат свойството да се възпроизвеждат и регенерират постоянно, тъй като в хода на живота ни настъпват молекулни промени, причинени от ендо и екзогенни фактори.

Всъщност, ДНК молекулите претърпяват ежедневно увреждане и регенериране. Това е естествен физиологичен процес, който се случва по време на клетъчния метаболизъм и се саморегулира. Това възпрепятства репликиране на повредена ДНК и предаване на увредени гени. Когато увреждането засегне гени, отговарящи за есенциални биологични функции и организмът не може да „поправи грешката“, последствията от това могат да бъдат пагубни. При засягане на специфични гени, в организма се наблюдава свръхрастеж на абнормални клетки и развитие на рак. Външните фактори, провокиращи увреждане на ДНК са неблагоприятна външна среда, оксидативен стрес, медикаменти, електромагнитна радиация и др.

Какво показват изследванията

Въпреки че по-стари проучвания върху ефекта на нискоенергийната електромагнитна радиация  върху човешкото здраве са опровергали негативния ефект, по-съвременните анализи показват, че това не е така.

Според изследване, публикувано през 2017г., пребиваването в близост до базови станции и прекомерната употреба на мобилни устройства води до повреди в ДНК молекулите, които могат да имат дълготраен ефект. Основните отклонения се изразяват в увеличено делене на микроядрата и повишена липидна пероксидация (разрушаване на клетъчните мембрани), намалено съдържание на глутатион, нарушения в активността на каталазата (CAT) и  супероксид дисмутазата (СОД) в плазмата на изложените на електромагнитна радиация лица. Глутатионът е сред най-значимите антиоксиданти в човешкото тяло.  Той се грижи за неутрализацията на свободни радикали и обезвреждане на ксенобиотиците. CAT и СОД са ензими с антиоксидантна функция, които минимизират ефекта от оксидативния стрес и предпазват от развитие на карциноми, диабет, невродегенеративни болести и много други. Всяко дългосрочно нарушение във функциите им нанася сериозни здравословни поражения.

Редица други проучвания доказват, че RF облъчването води до производство на свободни радикали, намалява имунните реакции на организма и оказва влияние върху развитието на глиални тумори. В допълнение, този вид радиация се свързва с намалена ДНК продуктивност, повишен риск от развитие на туморни образувания, смущения в качеството на сперматозоидите при индивиди, които живеят близо до клетъчни мрежи. Две проучвания, едно от 2005 и едно от 2014, доказват, че RF радиацията, излъчвана от базовите станции на мобилните оператори увеличава вероятността от разкъсване на ДНК вериги в лимфоцитите на хората, които са обект на постоянно облъчване. Друго иновативно изследване, проведено върху култивирани епителни клетки на леща от човешко око, облъчвани с микровълни от мобилни телефони показва необратими повреди в ДНК структурите.

Фактът, че СЗО класифицира RF радиацията от мобилните клетки като потенциално канцерогенна не е случаен! Макар мненията по темата да са разнородни, специалистите се стараят да наложат ограничения относно степента на облъчване, за да предотвратят потенциални вреди за човешкото здраве. Учените постоянно излизат с нови доклади, потвърждаващи пагубния ефект на електромагнитната радиация. Посетете нашия магазин или се консултирайте със специалистите ни, за да разберете как можете да се предпазите от вредното електромагнитно лъчение още сега!

Източници

 1. Zothansiama, Zosangzuali M, Lalramdinpuii M, Jagetia GC. Impact of radiofrequency radiation on DNA damage and antioxidants in peripheral blood lymphocytes of humans residing in the vicinity of mobile phone base stations. Electromagn Biol Med. 2017;36(3):295-305. doi: 10.1080/15368378.2017.1350584. Epub 2017 Aug 4. PMID: 28777669.
 2. Sun, L. X., Yao, K., He, J. L., et al. (2006). DNA damage and repair induced by acute exposure of microwave from mobile phone on cultured human lens epithelial cells. Zhonghua. Yan. Ke. Za. Zhi. 42:1084–1088.
 3. Gandhi, G., Anita. (2005). Genetic damage in mobile phone users: Some preliminary findings. Indian J. Hum. Genet. 11:99–104.
 4. Gandhi, G., Kaur, G., Nisar, U. (2014). A cross-sectional case control study on genetic damage in individuals residing in the vicinity of a mobile phone base station. Electromagn. Biol. Med. 4:344–354.
 5. Abdel-Rassoul, G., El-Fateh, O. A., Salem, M. A., et al. (2007). Neurobehavioral effects among inhabitants around mobile phone base stations. Neurotoxicology. 28:434–440
 6. Hardell, L., Carlberg, M., Mild, K. H. (2013). Use of mobile phones and cordless phones is associated with increased risk for glioma and acoustic neuroma. Pathophysiology. 20:85–110.
 7. Avci, B., Akar, A., Bilgici, B., et al. (2009). Oxidative stress induced by 1.8 GHz radio frequency electromagnetic radiation and effects of garlic extract in rats. Int. J. Radiat. Biol. 88:799–805.
 8. Kazemi E., Mortazavi, S.M.J., Ali-Ghanbari A., et al. (2015). Effect of 900 MHz electromagnetic radiation on the induction of ROS in human peripheral blood mononuclear cells. J. Biomed. Phys. Eng. 5(3):105–114.
 9. Barcal, J., Stopka, P., Křížová, J., et al. (2014). High-frequency electromagnetic radiation and the production of free radicals in four mouse organs. Act. Nerv. Super. Rediviva. 56(1–2):9–14.
 10. Agarwal, A., Desai, N. R., Makker, K., et al. (2009). Effects of radiofrequency electromagnetic waves (RF-EMW) from cellular phones on human ejaculated semen: an in vitro pilot study. Fertil. Steril. 92:1318–1325.
 11. Pachuau, L., Pachuau, Z., Zothansiama. (2015). Comparisons of nonspecific health symptoms faced by inhabitants exposed to high and low power density from mobile phone tower radiation. Int. J. Recent. Innov. Trends. Comp. Commun. 3:94–98.
 12. Chakarov S, Petkova R, Russev GCh, Zhelev N. DNA damage and mutation. Types of DNA damage. Biodiscovery 2014; 11: 1; DOI: 10.7750/BioDiscovery.2014.11.1