Потенциалните вреди за здравето свързани с електромагнитна радиация излъчвана от електропроводи са разглеждани за първи път в проучване от 1979 г. В него се документира повишен риск от развитие на  левкемия при деца живеещи в  близост до електропроводи. По-нови проучвания като това на Draper et al., потвърждават наличието на тази връзка. Разглеждали сме тези въпроси в блога ни и преди – в публикацията Електромагнитни полета и електромагнитна радиация – как влияят на човека.

В настоящата статия ще обърнем вниание на проблемите свързани с електромагнитната радиация излъчвана от трансформатори и електропроводи и как тя може да се отрази на нашето здраве.

За електрическите и магнитните полета от електропроводи

Електромагнитното излъчване (ЕМИ) се състои от вълни електрическа и магнитна енергия, които се движат свободно през пространството. Пример за излъчване на електромагнитно поле е видимата светлина. ЕМИ би могло излъчва вълни с различна честота (ниска и висока), която се измерва в херцове (Hz), и  различна мощност във  ватове (W). Дължината на вълната – друг термин, свързан с ЕМИ представлява разстоянието между последователни точки на дадена вълна с еднаква фаза на трептене.

Има два основни вида електромагнитно излъчване: йонизиращо и нейонизиращо. Йонизиращото лъчение е достатъчно мощно, за да наруши движението на електроните и да ги изхвърли от атомната орбитала. Този процес се нарича йонизация и може да увреди клетките в тялото ни. Нейонизиращото лъчение има достатъчно енергия, за да движи атомите в молекулата и да ги кара да вибрират, което води до награявне на  атома, но е недостатъчно, за да отклони посоката на движение на електроните. Въпреки това, все повече научни изледвания и публикации доказват, че нейонизиращото лъчение също може да предизвика някои негативни здравословни ефекти върху животните и хората.

Електромагнитни полета (ЕМП)

Електромагнитните полета, свързани с електричеството, са вид нискочестотни, нейонизиращи лъчения, които могат да бъдат естествени или създадени от човека. Например, мълнията по време на гръмотевична буря създава електромагнитно поле, генерирайки електричество. Друг пример за естествено нейонизиращо лъчение е магнитното поле на Земята. Честотата на излъчване на земното ЕМП е 7,83Hz (Резонанс на Шуман) и всички живи същества на планетата са устроени така, че да съществуват в синхрон с него. Най-ярък пример за вторият тип ЕМП е електричеството, което присъства във всеки дом.

Дали обаче тези електромагнитни полета могат да застрашат здравето ни? Вълните излъчвани от електропроводи и електрически устройства имат много по-ниска честота от други видове електромагнитно излъчване, като микровълни, радиовълни или гама лъчи. Нискочестотната вълна обаче не означава непременно нисък енергиен заряд. Кабелите, които използваме за зареждане за мобилните си устройства произвеждат нискочестотно, нискоенергийно електромагнитно поле, докато електропроводът за високо напрежение може да създаде много по интензивно ЕМП, което все пак е с ниска честота.

Dominique Belpomme, Lennart Hardell и други съавтори на научния труд Thermal and non-thermal health effects of low intensity non-ionizing radiation: An international perspective посочват, че:

„Излагането на нискочестотни и радиочестотни електромагнитни полета с ниска интензивност представлява значителна опасност за здравето, която не е адресирана адекватно от национални и международни организации като СЗО. Има сериозни доказателства, че прекомерното излагане на мобилни устройства и излъчваните от тях честоти за дълги периоди от време увеличават риска от рак на мозъка както при хората, така и при животни. Отговорните за това механизми включват индукция на реактивни кислородни видове, генна експресия, промяна и увреждане на ДНК чрез епигенетични и генетични процеси“.

Въпреки многото доказателства за опасностите, които крият нейонизиращите електромагнитни полета, Световната здравна организация (СЗО) и правителствените агенции в много страни не са предприели стъпки да предупредят населението за ефектите, произтичащи от излагане на ЕМП при ниски, нетермични интензитети, нито са променили стандартите за експозиция. Доказателства за вредното влияние на ЕМП са обобщени по енциклопедичен начин в доклада на  BioInitiative 2021,

Източници на нискочестотни ЕМП

Електрическите уреди създават EMF с  ниска честота, когато са включени в електропреносната мрежа. Най-разпространените източници на нискочестотни електромагнитни полета са:

 • битово окабеляване
 • електрически уреди и битови електрически продукти
 • електропроводи, трансформаторни кутии и електрически подстанции

Електропроводите и нашият дом

Електропроводите, които разпределят електричеството около домовете ни, излъчват  нискочестотни ЕМП. Тези полета са най-силни в непосредствена близост до източника. Това означава, че сме изложени на по-силна радиация, когато сме близо до източника на ЕМП, който може да бъде:

 • Трансформаторна кутия
 • Електропровод с високо напрежение
 • Клетъчна кула

Международната комисия за защита от нейонизиращо лъчение (ICNIRP) издава насоки за ограничаване на експозицията на  нискочестотни ЕМП. За съжаление, регламентите за EMF са объркваща смесица от стандарти и правоприлагащи агенции и това по-скоро е тема за друга публикация. Но в основата си практически всички съществуващи стандарти за безопасност се основават на препоръки от отдел към Световната здравна организация (СЗО), известен като Международна комисия за защита от нейонизиращо лъчение (или ICNIRP). Ето как изглеждат тези стандарти: RF EMFS 100 kHz – 300 GHz.

Всички тези стандарти и стойности наложени от ICNIRP се основават на топлинния (термалния) ефект.

Термален ефект, увреждане на клетките и ДНК

Клетките и ДНК могат да бъдат увредени в следствие на така наречения „термален ефект“ причинен от продължително излагане на радиация от различни източници. Това увреждане възниква, когато клетките в телата ни  се нагряват, дори ако не са изложени на пряка топлина.

Когато тялото ни се загрява, високата температура би могла да предизвиква състояние, наречено „реакция на топлинен шок“ в клетките. Това е индикатор, че тялото ни интерпретира топлината като заплаха и има нужда да се защити.

Възможно е тялото да е достатъчно силно, за да отблъсне заплахата. Възможно е обаче и да не успее и да се стигне до увреждане на ДНК. Това от своя страна може да доведе до мутация и смърт на клетките.

Така че, дори ако нещо не отделя достатъчно топлина, за да ни изгори, то пак може да нанесе много вреди на здравето ни. Такъв тип увреждания могат да са ключови фактори в отключването на онкологични заболявания.

В изследването Bio Thermal Effects due to Electromagnetic Radiation се разглеждат възможните температурни промени в човешкото тяло при излагане на лъчение от радио /телевизия/ и микровълнов комуникационен предавател. Резултатите показват достатъчно повишаване на температурата, за да се препоръча наличието на минимално разстояние на предавателите от населените места и съответно – от хората. Това проучване, както и много други появяващи се на фона на навлизащата нова 5G мрежа, следва да ни накарат да се замислим колко точно са безобасни новите технологии? Също така докъде се простират неблагоприятните ефекти от електромагнитните вълни, излъчвани от клетъчни кули, трансформатори и електропроводи?

Нека разгледаме още няколко публикации в тази връзка.

Както е описано в Приложение В на ICNIRP GUIDELINES FOR LIMITING EXPOSURE TO ELECTROMAGNETIC FIELDS (100 KHZ TO 300 GHZ), в допълнение към нервната стимулация радиочестотните електромагнитни полета може да повлияят на тялото чрез два основни биологични ефекта:

 • промени в пропускливостта на мембраните
 • покачване на телесната температура

EMF-индуцирани радиочестотни ефекти върху здравето

Стимулация на нервната система  

Излагането на електромагнитни полета може да предизвика смущения в нормалното функциониране на нервната система. При честоти до 10 MHz се наблюдава стимулиране на нервните клетки (Saunders and Jeffreys 2007). Ефектът от тази стимулация варира в зависимост от честотата на ЕМП и обикновено се отчита като усещане за „изтръпване“ при достигане на честоти около 100 kHz. С увеличаване на честотата, ефектът на загряване на клетката започва да преобладава и вероятността от стимулиране на нервните клетки намалява; при 10 MHz ефектът от електрическото поле се описва като „топлина“. Стимулирането на нервната система от индуцирани електрически полета е подробно описано в насоките на ICNIRP за нискочестотно лъчение (2010).

Промени в пропускливостта на клетъчните мембрани

Когато има излъчване на  нискочестотни електромагнитни полета, мощността се разпределя в диапазон от честоти, които могат да включват радиочестотни EMF (Joshi and Schoenbach 2010). Ако излъчването е достатъчно интензивно и кратко, излагането на произтичащите електромагнитни полета може да причини пропускливост на клетъчните мембрани, което от своя страна може да доведе до други клетъчни изменения.

Доказано е също така, че промените в мембранната пропускливост се наблюдават при непрекъсната експозиция от 18 GHz (вж. Nguyen et al. 2015). Това е демонстрирано само в in vitro проучване и за да се стигне до този ефект са нужни много високи нива на експозиция (около 5 kW kg – 1, в продължение на дълго време). Те далеч надхвърлят тези, необходими за причиняване на температурно индуцирана вреда.

Радиация от клетъчни кули и трансформатори на високо напрежение – ефекти  върху хората

Високоволтовите електропреносни линии пренасят електричество от електроцентралите до трансформаторните подстанции. Трансформаторните подстанции са по-близо до мястото, където всъщност се използва електричеството. Електропроводите са заобиколени от електромагнитно поле (EMП), което се простира във всички посоки.

Електромагнитните полета, които идват от електропроводи с високо напрежение, са много по-силни от тези около домакинските уреди. Домакинските уреди обикновено произвеждат полета със сравнително нисък интензитет. Ако стоим точно под електропроводите с високо напрежение, ще бъдем изложени на стотици пъти по-голямо облъчване, в сравнение с това в домовете ни.

За транспортиране на електричеството от централата до подстанциите и от там до трафопоста в района, където живеем е необходимо да има мрежа от електропроводи за високо напрежение или специални подземни кабели. Понастоящем те са обект на разгорещен дебат в Германия, тъй като се правят планове за изграждане на нови електропроводи за високо напрежение от север на юг в цялата страна. Това е важна част от подобряването на енергийната инфраструктура, без която иновациите биха били невъзможни за постигане. Необходима е обаче разумна преценка за методите, чрез които да се намали опасността за здравето на хората.

Силата на магнитното поле намалява драстично, когато се отдалечаваме от източника на високо напрежение. Препоръчително е да избягваме продължителен престой до източници на високо напрежение. 

Мобилни технологии, клетъчни кули и още

Все повече хора споделят своите опасения във връзка с електромагнитната радиацията, особено след огромния ръст в използването на мобилни телефони по целия свят и преминаването към все по-нови технологии. Мобилните телефони използват EMR в обхвата на микровълните и някои хора смятат, че това може да бъде вредно за човешкото здраве (Huss A. et al., 2009; Binhi V.N et al., 2002). Тези опасения обусловиха естествената поява на голям брой изследвания (както епидемиологични, така и експериментални, при животни и хора (Fews A.P et al., 1999).

Има публикации, които разглеждат съществуването на сложни биологични ефекти причинени от по-слабата нетермична електромагнитна радиация (SAGE Report, 2011; Manlanyi M. et al., 2010).

Информацията на страницата EMF Policy показва насоките за експозиция и границите на Специфична степен на абсорбция (SAR). В България, например, се следват препоръките на ЕК посочени в регулаторната рамка RED Directive.

Предполага се, че в тази директива са описани подробно нормите за радиационна експозиция и безопасните нива за човешкото здраве. За съжаление в съвременния свят не можем да избегнем радиационната експозиция, а само да я ограничим. Ако не искате да потъвате в детайли и стотици страници сложна непозната материя, вземете достъпни решения за радиационна защита. Те могат да се използват както в дома ви или на работното място, така и за мобилния ви телефон.

Препоръки за радиационна защита

150 метра разстояние

Още от 80-те години насам медицинските общности и специалистите по опазване на околната среда препоръчват да не се живее на разстояние по-малко от 150 метра от  трансформаторни станции, електрически влакове/трамвайни линии и електропроводи.

За мобилните устройства

Предпазващ калъф за мобилен телефон GEOVITAL – Стандарт е универсално решение за всички хора, на които им се налага да носят постоянно телефона със себе си и водят продължителни разговори. Голяма част от негативните ефекти върху мозъчната дейност са установени при по-активните ползватели на мобилни устройства в близост до главата.

Този калъф може да намали излагането на високочестотна радиация излъчвана от телефона по време на разговор или в режим на готовност. Специализираният калъф е направен от полиестер, полиамид и сребро и със сертификат: Öko-Tex Standard 100.

Обследване на дома

Това е специална услуга, която извършваме, за да съберем подробна информация за електромагнитните полета, излъчвани от близките електропроводи или телекомуникационни клетки в близост до вашия дом. Ние от EMF.BG започваме с измерване на нискочестотни електромагнитни полета от захранващи кабели, далекопроводи и локалната електропреносна мрежа, измерване на нискочестотната експозиция на електрическо поле и още няколко стъпки, които може да видите подробно тук.

Ако темата ви е била интересна, прочетете първата част.

Използвани ресурси

 1. Repacholi MH. Low-level exposure to radiofrequency electromagnetic fields: health effects and research needs. Bioelectromagnetics. 1998;19(1):1-19. PMID: 9453702.
 2. Wust, P., Kortüm, B., Strauss, U. et al. Non-thermal effects of radiofrequency electromagnetic fields. Sci Rep 10, 13488 (2020). https://doi.org/10.1038/s41598-020-69561-3
 3. Pathak, P.P.. (2008). Bio Thermal Effects due to Electromagnetic Radiation. Proc. URSI-GA 2008 held at Chicago. KP 2.8.
 4. D’Angelo C, Costantini E, Kamal MA, Reale M. Experimental model for ELF-EMF exposure: Concern for human health. Saudi J Biol Sci. 2015 Jan;22(1):75-84. doi: 10.1016/j.sjbs.2014.07.006. Epub 2014 Aug 6. PMID: 25561888; PMCID: PMC4281612.