Безопасността на хората при излагането на все по-голям брой източници на електромагнитна радиация, както на работното място, така и у дома се превръща във все по-широко дискутиран проблем. Към днешна дата, много изследвания in vivo и in vitro разкриват, че излагането на електромагнитни полета може да повлияе негативно върху хомеостазата, функцията на ендокринната система, репродуктивната функция и развитието на плода. Продължителното излагане на ЕМП може да доведе до редица неблагоприятни ефекти, сред които нарушение на подвижността и оплодиделната способност на сперматозоидите, смущения в нивата на половите хормони и др.

Какви точно са потенциалните ефекти от електромагнитната радиация върху репродуктивната функция при мъжете? Нарастващият процент на безплодие при мъжете през последните години се обяснява с набор от фактори на околната среда, здравето и начина на живот. Мъжкото безплодие вероятно е повлияно от интензивното излагане на топлина и екстремно излагане на пестициди, радиация, тежки метали и други опасни вещества. Всички ние сме заобиколени от различни видове йонизиращи и нейонизиращи лъчения, които са пряко обвързани с негативни ефекти върху сперматогенезата.

Тъй като е невъзможно да се обхванат всички видове радиационни източници и техните биологични ефекти под едно заглавие, този материал се фокусира върху радиацията, генерирана от мобилни телефони, лаптопи, Wi-Fi устройства и микровълнови печки. Това са най-често срещаните източници на нейонизираща радиация, които могат да допринесат за безплодие и репродуктивни проблеми сред силната половина на човечеството.

Въведение: История и източници на вискоко честотната електромагнитна радиация

Както вече споменахме, радиацията може да се характеризира с йонизиращи и нейонизиращи лъчения. Последните се разделят в два елемента 1)  нискочестотни (LF до 60Hz) електромагнитни полета (EMП) и 2) високо честотни (HF ) ЕМП – които се генерират от  радио и  микро вълни.

Още през 40-те години на миналия век учените откриват, че професионалното излагане на високи нива електромагнитна радиация значително намалява мъжката плодовитост. Съвсем наскоро резултатите от редица проучвания показаха, че излагането на високочестотно ЕМП, като това, излъчвано от мобилен телефон, таблет, лаптоп и редица други безжични устройства също би могло да повлие сериозно на количеството и качествата на сперматозоидите.

Използвнето на все повече HF/RF-EMF излъчващи устройствата като мобилни телефони, Wi-Fi, микровълнови фурни и лаптопи става все по-широко разпространено. Учените са извършили и подробно документирали редица изследвания относно връзката между употребата им и мъжкото безплодие. Част от публикациите, които касаят влиянието на модерните технологии върху репродуктивната финкция при мъжете са:

 • Use of laptop computers connected to internet through Wi-Fi decreases human sperm motility and increases sperm DNA fragmentation – ex vivo изследваните донорни сперматозоиди, които са били предимно нормозооспермични, биват изложени на електромагнитно лъчение от лаптоп, свързан с интернет посредством WiFi в продължение на 4 часa. Резултатите показват значително намаляване на подвижността и увеличаване на фрагментацията на ДНК молекулите в сперматозоидите. Нивата на мъртвите сперматозоиди не показват значителни разлики между двете групи;
 • Biophysical Evaluation of Radiofrequency Electromagnetic Field Effects on Male Reproductive Pattern – Доказва, че са възможни опасни последици за репродуктивното здраве на човека, в следствие на излагането на високочестотна електромагнитна радаиация, излъчвана от мобилни телефони. Установено е, че опасността е по-голяма при близост между излъчващия радиация източник и мъжките полови органи. Направените проучвания показват, че влиянието на електромагнитната радиация може да предизвика токсикологични ефекти, включително генотоксичност и канцерогенност, рак на тестисите и други;
 • Effects of radiofrequency electromagnetic waves (RF-EMW) from cellular phones on human ejaculated semen: an in vitro pilot study – пробите, изложени на HF/RF-EMF, показват значително намаляване на подвижността и жизнеспособността на сперматозоидите, повишаване на нивото на ROS и намаляване на резултата на ROS-TAC;
 • Effect of cell phone usage on semen analysis in men attending infertility clinic: an observational study – сравненията на средния брой сперматозоиди, подвижността, жизнеспособността и нормалната морфология между пробите, взети от четири различни групи потребители на мобилни телефони, показват статистически значими разлики. Показателите, определящи средната подвижност на сперматозоидите, жизнеспособността и нормалната им морфология са значително променени в групите на участниците, използващи активно мобилни телефони. Лабораторните резултати от изследваните четири параметъра на сперматозоидите показват влошаване на показателите, прогресиращо пропорционално на увеличаващата се употреба на мобилни телефони;
 • Effect of electromagnetic field exposure on the reproductive system – на клетъчно ниво увеличаването на свободните радикали и вътреклетъчен калций може да медиира ефекта на ЕМП и да доведе до инхибиране на растежа на клетките, неправилно образуване на протеини и разкъсване на ДНК структурата. Радио и електромагнитни вълни в диапазона 872 – 900 MHz могат да засилят химически индуцираното производство на реактивни кислородни видове (ROS), което от своя страна води до вторично увреждане на ДНК в човешки SH-SY5Y невробластомни клетки. Излагането на SLF-EMF пряко засяга епифизата, влошавайки производството на мелатонин, както при хора, така и при други животински видове. Мелатонинът регулира пулса на LHRH в хипоталамуса, повлиявайки гонадотропин FSH, LH, имунната функция и много други. В крайна сметка, това може да наруши производството на полови хормони, което води до промени в репродуктивния цикъл.

Репродуктивна функция при мъжете, високо честотна електромагнитна радиация и магнитни полета

Магнитните полета с ниска честота могат да инициират редица негативни биохимични и физиологични промени в жизнените системи на различни биологични видове. Много от тези ефекти са пряко свързани с оксидативната защита на организма. Силно окислителните свободни радикали са причинители на увреждане на клетъчните структури и молекули като липиди, протеини и нуклеинови киселини. Свободните радикали взаимодействат с полиненаситените мастни киселини в клетъчните мембрани, стимулирайки липидната пероксидация. При човешките сперматозоиди, присъствието на неестерифицирани полиненаситени мастни киселини е свързано с индуциране производството на реактивни кислородни видове (ROS) и липидна пероксидация, оказваща силно неблагоприятно въздействие върху репродуктивното здраве.

Радиочестотните електромагнитни полета, излъчвани от мобилните телефони, може да причинят увреждане на ДНК , в допълнение към намалена подвижност и жизнеспособност на сперматозоидите. Повишените нива на вътреклетъчните реактивни кислородни видове е една от причините за тези вредни ефекти.

Влиянието на мобилните телефони върху ДНК и човешките сперматозоиди

Много полезна статия за ефектите от лъчението на клетъчните телефони върху човешки сперматозоиди in vitro е публикувана от Geoffry De Iuliis и други автори през 2009 г. Линк към материала: Mobile Phone Radiation Induces Reactive Oxygen Species Production and DNA Damage in Human Spermatozoa In Vitro.

Изследователският екип открива, че излагането на радиочестотни лъчи засилва митохондриалните реактивни кислородни видове около сперматозоидите, намалявайки както тяхната подвижност, така и жизнеността им, като същевременно увеличава фрагментацията на ДНК. Тези открития in vitro показват  ясни неблагоприятни последици от  дългосрочната употреба на мобилни телефони от мъже в репродуктивна възраст, което може да повлияе както на тяхната плодовитост, така и на здравето и благосъстоянието на тяхното потомство.

Резултати

Описаното заключение от изследователския екип описва драматияния ефект, който погълнатото радиочестотно лъчение има както върху качеството на сперматозоидите, така и върху способността им да се движат ефективно. Специфичните нива на поглъщане (SAR) отразяват обхвата, произведен от мобилните телефони при обща употреба. При 1 W/кг. жизнеността на сперматозоидите значително намалява (р = 0,01) от 89% на 65%, а подвижността на сперматозоидите намалява от 86% на 68% (р = 0,05).

Какво представлява SAR от 1 W/кг.? Разпоредбите за безопасност на мобилните телефони по целия свят позволяват максимално допустима SAR между 1,6 W/кг. (САЩ) и 2 W/кг. (за останалата част от света) за мобилни телефони, държани близо до главата.

По-висока експозиция от тази със сигурност може да се оформи, ако устройството е близо до други части на тялото. Много ръководства за потребителите на телефони заявяват, че устройството трябва да се носи на поне 3-4 см. от тялото.

Очите, гърдите и тестисите поглъщат радиочестотното лъчение в много по-голяма степен от всяка друга част на човешкото тяло.

Поради това, би било по-безопасно да се избягва или свежда до минимум случайното излагане на електромагнитни полета. Както виждате, има доста негативни ефекти върху репродуктивното здраве, които трябва да продължат да се изследват в дълбочина и да се търсят ефективни средства за радиационна защита.

Радиочестотните електромагнитни полета (HF/RF-EMF) могат да предизвикат оксидативен стрес с повишено ниво на реактивни кислородни форми, което може да доведе до безплодие.

Препоръки за радиационна защита

Пoради липсата на строги правила за безопасност и нарастващите доказателства за значителни биологични ефекти, включително вредното въздействие върху плодовитостта, от съществено значение е хората да се научат как да се предпазват и да минимизират рисковете при излагане на EMF. Лекарите трябва да започнат да се интересуват от тези рискове и да ги обсъждат с хората, като им дават актуална и обективна информация по всички свързани въпроси.

Предлагаме ви няколко стъпки, които може да предприемете, за да намалите радиационната си експозиция:

 • Не носете мобилен телефон в джобовете на панталона, когато телефонът е в режим на готовност или когато използвате функцията за свободни ръце.
 • Не пишете текстови съобщения, като държите телефона на нивото на талията.
 • Избягвайте да използвате преносим компютър в скута си на леглото или дивана.
 • Намалете до минимум източниците на радиочестотно излъчване у дома.
 • Изберете персонални средства за защита и направете обследване на дома за минимизиране на електромагнитната експозиция.

Нашите специалисти са на разположение да ви съдействат с персонализирана оценка на радиационния риск, а в секция „Продукти“ са налични различни видове артикули за ограничаване на ефектите от електромагнитната радиация.

Използвани ресурси

 1. Aitken RJ, Wingate JK, De Iuliis GN, Koppers AJ, McLaughlin EA. Cis-unsaturated fatty acids stimulate reactive oxygen species generation and lipid peroxidation in human spermatozoa. J Clin Endocrinol Metab. 2006 Oct;91(10):4154-63. doi: 10.1210/jc.2006-1309. Epub 2006 Aug 8. PMID: 16895947.
 2. Avendaño C, Franchi A, Duran H, Oehninger S. DNA fragmentation of normal spermatozoa negatively impacts embryo quality and intracytoplasmic sperm injection outcome. Fertil Steril. 2010 Jul;94(2):549-57. doi: 10.1016/j.fertnstert.2009.02.050. Epub 2009 Apr 1. PMID: 19339003.
 3. Aitken RJ, De Iuliis GN. Origins and consequences of DNA damage in male germ cells. Reprod Biomed Online. 2007 Jun;14(6):727-33. doi: 10.1016/s1472-6483(10)60676-1. PMID: 17579989.
 4. Erogul O, Oztas E, Yildirim I, Kir T, Aydur E, Komesli G, Irkilata HC, Irmak MK, Peker AF. Effects of electromagnetic radiation from a cellular phone on human sperm motility: an in vitro study. Arch Med Res. 2006 Oct;37(7):840-3. doi: 10.1016/j.arcmed.2006.05.003. PMID: 16971222.
 5. Yan JG, Agresti M, Bruce T, Yan YH, Granlund A, Matloub HS. Effects of cellular phone emissions on sperm motility in rats. Fertil Steril. 2007 Oct;88(4):957-64. doi: 10.1016/j.fertnstert.2006.12.022. Epub 2007 Jul 12. PMID: 17628553.
 6. Avendaño C, Mata A, Sanchez Sarmiento CA, Doncel GF. Use of laptop computers connected to internet through Wi-Fi decreases human sperm motility and increases sperm DNA fragmentation. Fertil Steril. 2012 Jan;97(1):39-45.e2. doi: 10.1016/j.fertnstert.2011.10.012. Epub 2011 Nov 23. PMID: 22112647.
 7. Agarwal A, Desai NR, Makker K, Varghese A, Mouradi R, Sabanegh E, Sharma R. Effects of radiofrequency electromagnetic waves (RF-EMW) from cellular phones on human ejaculated semen: an in vitro pilot study. Fertil Steril. 2009 Oct;92(4):1318-1325. doi: 10.1016/j.fertnstert.2008.08.022. Epub 2008 Sep 20. PMID: 18804757.
 8. Gye MC, Park CJ. Effect of electromagnetic field exposure on the reproductive system. Clin Exp Reprod Med. 2012;39(1):1-9. doi:10.5653/cerm.2012.39.1.1